یو پی اس KSATR Micro 2000

1,300,000تومان قیمت بدون مالیات: 1,300,000تومان

یو پی اس  KSATR Micro 2000عبارت Uninterruptible power supply به اختصار ups  نامیده میشودمنبع غذیه پایدار بین مصرف کننده و برق شهر یو پی اس قرار می گیرد تا در زمان قطع برق وظیفه روشن نگاه داش..

یو پی اس KSATR MP H 3KVA

2,600,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,600,000تومان

یو پی اس  KSATR Micro 2000عبارت Uninterruptible power supply به اختصار ups  نامیده میشودمنبع غذیه پایدار بین مصرف کننده و برق شهر یو پی اس قرار می گیرد تا در زمان قطع برق وظیفه روشن نگاه داش..

یو پی اس KSATR MP H 10KVA

6,300,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,300,000تومان

یو پی اس  KSATR Micro 2000عبارت Uninterruptible power supply به اختصار ups  نامیده میشودمنبع غذیه پایدار بین مصرف کننده و برق شهر یو پی اس قرار می گیرد تا در زمان قطع برق وظیفه روشن نگاه داش..

یو پی اس KSATR MP RT 6 KVA

6,100,000تومان قیمت بدون مالیات: 6,100,000تومان

یو پی اس  KSATR Micro 2000عبارت Uninterruptible power supply به اختصار ups  نامیده میشودمنبع غذیه پایدار بین مصرف کننده و برق شهر یو پی اس قرار می گیرد تا در زمان قطع برق وظیفه روشن نگاه داش..

یو پی اس KSATR YDC3310 H

12,500,000تومان قیمت بدون مالیات: 12,500,000تومان

یو پی اس  KSATR Micro 2000عبارت Uninterruptible power supply به اختصار ups  نامیده میشودمنبع غذیه پایدار بین مصرف کننده و برق شهر یو پی اس قرار می گیرد تا در زمان قطع برق وظیفه روشن نگاه داش..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)